Μορφολογικές διαταραχές των ερυθρών αιμοσφαιρίων

H σύγχρονη αυτοματοποιημένη μέτρηση της γενικής αίματος παρέχει ικανό αριθμό δεδομένων για τα χαρακτηριστικά των εμόρφων στοιχείων του αίματος.Εκτός από τις κλασσικές μετρήσεις και τους ερυθροκυτταρικούς δείκτες, μπορεί να γίνουν και μετρήσεις κατανομής του μεγέθους των ερυθρών αιμοσφαιρίων (RDW) και πιο σπάνια του εύρους κατανομής της αιμοσφαιρίνης (HDW) παρέχοντας πληροφορίες για τη διακύμανση του μεγέθους των ερυθρών αιμοσφαιρίων (ανισοκυττάρωση) και συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης (ανισοχρωμία) αντίστοιχα.


Ανισοκυττάρωση

Είναι παθολογική διακύμανση του μεγέθους των ερυθρών αιμοσφαιίων, με τη φυσιολογική διάμετρο να κυμαίνεται μεταξύ 7-8μm, και παρατηρείται σε βαριά σιδηροπενική ή και μεγαλοβλαστική αναιμία.


Μικροκυττάρωση

Η διάμετρος των ερυθρών είναι μικρότερη από 6-7μm, ΜCV<80fl, και παρατηρείται στην σιδηροπενική αναιμία, σιδηροβλαστική αναιμία, στην ομόζυγη και ετερόζυγη μεσογειακή αναιμίαμ στην αναιμία των χρόνιων νοσημάτων, στον υπερθυρεοειδισμό και φυσιολογικά στα παιδιά.


Μακροκυττάρωση

Η διάμετρος των ευθρών αιμοσφαιρίων μεγαλύτερη από 8-8,5μm, MCV>99fl, παρατηρείται σε μεγαλοβλαστική αναιμία, ηπατική νόσο, υποθυρεοειδισμό, σε αιμολυτικές αναιμίες, στο μυέλωμα, στον αλκοολισμό, στην σπληνεκτομή.


Υποχρωμία

Ελάττωση της έντασης του χρώματος των ερυθρών αιμοσφαιρίων, με αύξηση της κεντρικής ωχράς περιοχής και μείωση της πυκνότητας της αιμοσφαιρίνης ανά ερυθρό αιμοσφαίριο. Οφείλεται συνήθως σε σιδηροπενία  και παρατηρείται στην σιδηροπενική , σιδηροβλαστική και μεσογειακή αναιμία καθώς και σε κακοήθη νοσήματα.


Ανισοχρωμία

Ερυθρά αιμοσφαίρια με διαφορετική πυκνότητα σε αιμοσφαιρίνη, παρατηρείται σε φάση αποκατάστασης μετά την έναρξη θεραπείας π.χ. μίας σιδηροπςνικής αναιμίας αλλά ή και στην συνδυασμένη ανεπαάρκεια σιδήρου με βιταμίνη Β12 ή φυλλικό οξύ.


Σφαιροκυττάρωση

Ερυθρά αιμοσφαίρια σφαιρικού σχήματος, με εξαφάνιση της κεντρικής ωχράς περιοχής και συχνά μικρότερου μεγέθους από τα φυσιολογικά ερυθρά. Παρατηρείται στην κληρονομική σφαιροκυττάρωση, στην αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, με θετική την άμεση αντίδραση Coombs, καθώς και μετά από μετάγγιση αίματος ή και στα εγκαύματα.


Ελλειποκυττάρωση

Ερυθρά αιμοσφαίρια ελλειπτοειδούς σχήματος, που παρατηρούνται στην κληρονομική ελλειπτοκυττάρωση, στην σιδηροπενική αναιμία, στα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα.


Δρεπανοκυττάρωση

Ερυθρά αιμοσφάιρια σε σχήμα δρεπάνου, που χαρακτηρίζουν την δρεπανοκυτταρική αναιμία με οξύαίχμα άκρα.


Στοχοκυττάρωση

Υπόχρωμα ερυθρά που εμφανίζουν στο επίχρισμα μορφή στόχου και παρατηρείται σε ηπατική νόσο, αποφρακτικό ίκτερο,στη μεσογειακή νόσο, σε αιμοσφαιρινοπάθεις


Εμπύρινα Ερυθρά

Ερυθρά που περιέχουν ακόμη τον πυρήνα τους και παρατηρούνται στις αιμολυτικές αναιμίες, στις λευχαιμίες, στα μυελουπερπλαστικά και μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, στην εξωμυελική αιμοποίηση, αλλά και σε σπληνεκτομή.


Δακρυοκύτταρα

Ονομάζονται έτσι λόγω του σχήματος τους και παρατηρούνται σε μυελουπερπλαστικά σύνδρομα, στην ίνωση του μυελού, στην μη αποδοτική ερυθροποίηση, στην σπληνομεγαλία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου